ការធានារបស់ផលិតផល

រចនាឡើងសម្រាប់ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ ការធានាផលិតផល Electrolux មានភាពខុសគ្នាទៅតាម ប្រភេទផលិតផលដែលអ្នកជាវ។ សូមពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទនៃការធានា និងគោលការណ៍សម្រាប់ផលិតផលម៉ាក Electrolux របស់អ្នកនៅទីនេះ។

We're Here To Help

Electrolux Extended Warranty

Get up to 4 years additional warranty from 14¢ per day.

Find out more

ជាវ

ជាវ​ ក្នុង​ហាង