ស្វែង​រក​លេខ​ម៉ូដែល

លេខ​ម៉ូដែល មានគូស​បន្ទាត់ពីក្រោ​មពណ៌បៃតង​ និង​បិទ​នៅលើ​ស្លាក​លេខ​រៀង​​នៃ​ឧបករណ៍របស់អ្នក.
Model-number
ស្វែង​រក​ស្លាក​លេខ​រៀង​នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក:
support-hood.jpg

We've Got You Covered

Accessories and Replacement Parts

Find accessories or replacement parts to ensure that your appliances keep working at their best.

View all accessories

Cooker Hoods FAQs

 • How do I clean a cooker hood filter?

  First, switch off your hood and remove the metallic grease filter. Fill a bucket with boiling water and adding about ¼ cup of baking soda. Use a brush to mix the solution until it is soapy and place your filters in the bucket. Make sure that the filters are completely submerged. Soak for 10 minutes, then scrub the filters with a non-abrasive scrub brush. Rinse the filters with hot water and wipe dry before placing them back into the hood. Selected Electrolux hood models have key functions that help shorten your cleaning time. For instance, the Power Boost function helps set the maximum airflow to up to 1,300m3/h to cut down cleaning time.

  When cleaning your Electrolux hoods, keep in mind that they often come with multi-layer grease filters. Some models have a three-aluminum cassette grease filter, while others have a four- or five-layer grease filtration. Some hood models have a carbon filter for odour control, so check and read up about your model to ensure that it gets a proper, thorough clean.

 • How do I install a cooker hood?

  A cooker hood installation service is normally included in the package when you purchase your hood from Electrolux. However, you can try to install a cooker hood on your own by following the manufacturer's instructions.

 • What is the ideal distance between the hob and the hood?

  For best results, your hood should be placed between 650mm and 750mm above your hob.

ពង្រីកទាំងអស់

ជាវ

ជាវ​ ក្នុង​ហាង